اسکانیا P410
نام خودرو :
اسکانیا P410
قیمت :
-
پیش پرداخت :
265.988.000
مدت اقساط :
60
مبلغ اقساط :
6.214.000
توضیحات :