اسکانیا G460
نام خودرو :
اسکانیا G460
قیمت :
-
پیش پرداخت :
325.096.000
مدت اقساط :
60
مبلغ اقساط :
7.595.000
توضیحات :