داف X105
نام خودرو :
داف X105
قیمت :
-
پیش پرداخت :
164.000.000
مدت اقساط :
48
مبلغ اقساط :
10.700.000
توضیحات :