d

فروش لیزینگی

ادامه ضمانت مبلغ اقساط مدت اقساط پیش پرداخت قیمت نام خودرو ردیف
ادامه - - بزودی درج می شود - بزودی سی اند سی 1
ادامه یک ضامن ادامه مطلب کشنده-کشنده با تریلر-تریلر خالی ادامه مطلب 410.000.000 اسکانیا G400 2
ادامه یک ضامن 10.700.000 48 164.000.000 - داف X105 3
ادامه بدون ضامن ادامه مطلب 12 الی 60 ماهه ادامه مطلب 330.000.000 رنو پرمیوم 460 4
ادامه دو ضامن ادامه مطلب 60 ادامه مطلب - کاوه تک 5
ادامه دو ضامن ادامه مطلب 60 ادامه مطلب - کاوه جفت 6
ادامه یک ضامن ادامه مطلب 60 ادامه مطلب - البرز تک 7
ادامه یک ضامن ادامه مطلب 60 ادامه مطلب - البرز جفت 8
ادامه یک ضامن 6.036.000 48 110.000.000 - فاو جفت 9
ادامه یک ضامن 5.977.000 48 100.000.000 - فاو تک 10
ادامه --- --- --- --- --- اسکانیا P400 11
ادامه یک ضامن - - - 470.000.000 اسکانیا R440 12
ادامه یک ضامن 7.595.000 60 325.096.000 - اسکانیا G460 13

فروش اعتباری

ادامه ضمانت مبلغ اقساط مدت اقساط پیش پرداخت قیمت نام خودرو ردیف